Nieuws

Waarom zou ik tekenen tegen de komst van de distributiehal?

4 oktober 2023

Werkgroep ‘Stop verdozing Belfeld’ hoort regelmatig twijfels of deelname aan de petitie wel zinvol is of niet te laat komt. Hieronder licht de werkgroep aan de hand van een viertal veel gehoorde argumenten toe waarom het juist wél belangrijk is om de petitie te ondertekenen.

Het is toch een industrieterrein

Dat klopt, volgens het bestemmingplan is dit gebied, met de bestemming ‘bedrijventerrein’, bedoeld voor bedrijven. Maar de huidige regels die aan deze bestemming zijn gekoppeld staan geen grote distributiehal toe. Zowel de hoogte als de omvang is volgens het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. Daarom is een verruiming van de regels (een zogenaamde uitgebreide buitenplanse afwijking) noodzakelijk. Dit is een aanpassing van het bestemmingsplan waarmee het college deze ontwikkeling wel mogelijk wil en kan maken.

Deze medewerking is een vreemde dwaling omdat gemeente Venlo in de recent vastgestelde gemeentelijke economische visie aangeeft een rem wil zetten op dit soort logistieke bedrijven op lokale industrieterreinen. Ook heeft de gemeente voor dit soort bedrijvigheid juist de tradeports in de noordwesthoek van Venlo aangelegd om deze plaatselijke kleine industrieterreinen hiervoor te beschermen. Als de gemeente de huidige regels handhaaft en per direct handelt naar de nieuwe besluiten, komt deze hal er niet.

De actie is te laat

Vorig jaar april heeft De Dorpsraad reeds een brief aan het college geschreven waarin diverse zorgpunten zijn benoemd. Inhoudelijk heeft het college van B en W toen nauwelijks antwoord gegeven op die zorgen. Het bouwplan moest nog verder worden uitgewerkt waarbij rekening zou worden gehouden met de genoemde zorgen. De omgevingsdialoog (het in overleg gaan met aanwonenden en buurtgenoten) heeft echter amper plaatsgevonden en actieve voorlichting vanuit Next Level is achterwege gebleven. De vergunningsaanvraag loopt nog en de conceptvergunning is nog niet verleend. Het is daarom belangrijk dat nu nogmaals een signaal wordt afgegeven dat deze ontwikkeling niet wenselijk is. Het is dus zeker nog niet te laat.

Protest heeft weinig zin, het is toch al beslist

Als we zwijgen wordt dit zekerheid. Nu vinden we dat het tijd is om ons te laten horen en dit gebied te gebruiken voor de wensen die in de ambitieboeken uit 2018 staan. Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe moeilijker het voor de gemeente wordt om die stemmen te negeren. Jouw mening telt dus zeker mee en kan invloed hebben.

Ik heb er geen of weinig last van

Dat is maar de vraag. Niet zichtbaar maar wel een feit is de uitstoot van fijnstof en uitlaatgassen door het extra vrachtverkeer dat dit distributiecentrum veroorzaakt. Met de overheersende zuidwestenwinden komt deze vervuiling juist in de Belfeldse dorpskern terecht. Verder zal het aanzicht van Belfeld vanaf de Rijksweg en Maas door deze grootschalige doos worden bepaald. Ons dorp wordt letterlijk visueel achter een doos weggestopt. Wil je graag horen dat je woont in dat dorp ‘achter die doos?’

Niets doen is geen optie, help mee door het ondertekenen van de petitie!