Nieuws

Succesvolle bewonersavond Omgevingsvisie Venlo

27 september 2023

Onder grote belangstelling vond gisteren de  bewonersavond, over de op te stellen omgevingsvisie over hoe de gemeente Venlo er in 2040 uit moet zien, plaats. Bewoners van de gemeente Venlo hadden op deze manier kans om hun mening te uiten over diverse onderwerpen die in de omgevingsvisie worden vastgelegd.

Allereerst werd uitgelegd hoe het proces voor de totstandkoming van de omgevingsvisie in zijn werk gaat. De omgevingsvisie richt zich op 3 hoofdthema’s (sporen), te weten:

  • Venlo Vitaal
  • Venlo vergroent
  • Venlo groeit

Vervolgens werd de aanwezigen aan de hand van stellingen gevraagd hoe ze over een aantal onderwerpen, binnen de context van genoemde sporen, denken.

Venlo Vitaal

In dit spoor werden onderwerpen besproken over ontmoetingsplaatsen in elke wijk of dorp, woningbouw (welk soort en hoeveel), duurzame energie opwekking, welk basisniveau van voorzieningen is gewenst, innovatie in de zorg, etc.

Venlo Vergroent

Hier werden onderwerpen besproken over hoeveel ruimte we voor groen willen reserveren in 2040, in de kernen en in de buitengebieden, maatregelen ter voorkoming van wateroverlast, mobiliteit in 2040, ruimte voor recreatie en wel of geen glastuinbouw concentraties.

Venlo Groeit

In dit thema ging het met name over huisvesting van bedrijven en arbeidsmigranten en de rol van de gemeente daarin. Maar ook in welke kernen van de gemeente hoeveel behoefte is aan woningen en van welk type.

Over alle onderwerpen ontstond levendige discussie, waaruit grote betrokkenheid van de bewoners van Belfeld bleek. De vertegenwoordigers van de gemeente hebben alle opmerkingen meegenomen en nemen algemene tendensen mee in de opstelling van de omgevingsvisie 2040.

Atlas Venlo 2040
De omgevingsvisie van Venlo wordt ontwikkeld in drie fasen. In elke fase worden inwoners en belanghebbenden betrokken. Het afgelopen voorjaar is de eerste fase samen doorlopen. Er is een enquête uitgezet onder alle inwoners en een inwonersavond georganiseerd. Deze stond in het teken van het verkennen van de opgaven die in de gemeente Venlo spelen, de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en de dromen die in Venlo leven. Met alle input en informatie is de Atlas 2040 ontwikkeld. Met de blik van nu wordt vooruit gekeken naar toekomstige ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die we zien richting 2040. De Atlas helpt ons keuzes te maken in de nieuwe omgevingsvisie.

Presentatie bewonersavond