De Mariahoef

Mariahoef_5.jpg
De Mariahoef tijdens de verbouwing in 1983
NederlandseVlag

 

Nederlands

DuitseVlag

 

Deutsch

 

Hier, op Broekstraat 43 in Belfeld, vinden we een opvallende boerderij met muren van rode en witte geglazuurde bakstenen, ‘De Mariahoef’. Op het informatiebord voor het huis staat dat de boerderij in 1928 werd gebouwd voor het echtpaar Frans Hubert Geraets en Johanna H. Kurstjens, maar dit klopt niet. 

De bouwvergunning uit 1928 voor de Mariahoeve staat namelijk op naam van J.F. Geraats. Deze bouwvergunning werd op 7 juni 1928 aangevraagd en al op 30 juni 1928 verleend aan Johannes Franciscus Geraats, in de volksmond Sjang Geraats genoemd. Hij is een broer van de genoemde Frans Hubert.

De Mariahoef werd gebouwd door aannemer en architect W. Basten uit Neerkant. Bij het bouwen van het huis hebben Sjang en zijn vrouw volgens getuigenverklaringen zelf flink meegeholpen. Men sprak er met bewondering over.

Op 12 november 1929 wordt het huis flink beschadigd door een windhoos. In december van datzelfde jaar vraagt Sjang vergunning aan voor het bouwen van een hekwerk op een muurtje en voor de bouw van een loods, alles te vervaardigen van “degelijk materiaal en hout van voldoende zwaarte”. Hij ondertekent de aanvraag met “J.F. Geraats, Mariahoeve”.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw heerste grote werkloosheid en hadden velen het moeilijk om rond te komen. Ook Sjang Geraats kwam in grote problemen terecht en ging failliet. Korte tijd later zien bewoners van de Broekstraat het gezin in tranen vertrekken. Het paard trekt een kar die beladen is met de schamele bezittingen die ze nog mochten behouden. Alles wat ze met hard werken hadden opgebouwd waren ze kwijt.

Mariahoef 1

De Mariahoef vanuit de lucht gezien in 2021

De boerderij kwam na het faillissement in eigendom van enkele familieleden van Sjang Geraats, diverse gezinnen bewoonden als pachter de boerderij. Een markante pachter was Teun de Schillenboer die er medio jaren 70 woonde.

Uiteindelijk is het pand in 1983 aangekocht door Theo Aan de Brugh en zijn vrouw Marleen Achten. Zij hebben het pand schitterend opgeknapt en verbouwd. Ze hebben hier nog steeds een boerenbedrijf en hebben er een fraaie horecagelegenheid aan toegevoegd.

Voor meer informatie zie www.Mariahoef.nl

Deze tekst is gebaseerd op onderzoek van Wim van Diepen uit 2019.

 

Wonderbaarlijk verhaal van Joop Hullen, onderduiker op Mariahoef:

Joop Hullen (geboren in Zwolle) zat, in de laatste twee jaar van de oorlog, ondergedoken bij de familie Geraats op de Mariahoeve. Joop hoorde van zijn broer uit het klooster in Steyl, die contacten had met het verzet, dat hij zijn oproep voor de verplichte Arbeidsdienst in Duitsland kon ontlopen.

Hullen: “In juli 1943 ben ik op de Mariahoef ondergedoken. In eerste instantie verliep het allemaal vrij soepel. We zaten hier met z’n vieren. Af en toe vertrok er iemand en af en toe kwam er iemand bij. Maar ook op de Mariahoef werden Duitsers ingekwartierd. Toen moesten we weg.” Hullen en zijn mede-onderduikers verstoppen zich in zelfgebouwde bunkertjes onder de grond. “Maar twee van mijn kameraden kregen difterie en moesten weg. Toen zaten we er met zijn tweeën. Het was vreselijk zwaar, zeker toen de Duitsers in de buurt stellingen aan gingen brengen. Meneer Geraats had ons een petroleumkachel gegeven die we stookten met benzine. Maar het ding ontplofte. De Duitsers zagen ons toen we boven het maaiveld uit kwamen. Dankzij een Duitse soldaat, Karl Meyer, hebben we het overleefd. Hij kwam kijken en zei dat er niets aan de hand was. Zo konden we ons even later weer verstoppen, want hij heeft niets gezegd tegen zijn kameraden.” Joop Hullens overleefde de oorlog en is daarna weer in Zwolle gaan wonen.

Bron; Belfeld in de oorlogsjaren, auteur Nico Fassotte.

Uit onderzoek van Wim van Diepen is gebleken dat Joop Hullen ondergedoken zat in “Het eenzame huis op de Horsterberg in Belfeld”. De familie Geraats woonde daar destijds en bleef de naam “Mariahoeve” voor dit huis gebruiken. Hierdoor dacht Nico Fassotte dat Joop Hullen ondergedoken zat op de huidige Mariehoeve terwijl dat niet correct is.

Mariahoef 2
Mariahoef 6

Hier, in der Broekstraat 43 in Belfeld, finden wir ein markantes Bauernhaus mit Wänden aus rot und weiß glasierten Ziegeln, „De Mariahoef“. Auf der Informationstafel vor dem Haus steht, dass der Hof 1928 für das Ehepaar Frans Hubert Geraets und Johanna H. Kurstjens gebaut wurde, was aber nicht stimmt.
Die Baugenehmigung von 1928 für die Mariahoeve lautet auf den Namen J.F. Geräte. Diese Baugenehmigung wurde am 7. Juni 1928 beantragt und bereits am 30. Juni 1928 an Johannes Franciscus Geraats, im Volksmund Sjang Geraats genannt, erteilt. Er ist ein Bruder des besagten Frans Hubert.
De Mariahoef wurde vom Bauunternehmer und Architekten W. Basten aus Neerkant gebaut. Zeugenaussagen zufolge halfen Sjang und seine Frau selbst viel beim Bau des Hauses. Die Leute sprachen mit Bewunderung davon.
Am 12. November 1929 wurde das Haus durch eine Windhose schwer beschädigt. Im Dezember desselben Jahres beantragte Sjang eine Genehmigung zum Bau eines Zauns an einer kleinen Mauer und zum Bau eines Schuppens, um alles aus „gesundem (natürlichem) Material und ausreichend schwerem Holz“ herzustellen. Er unterschrieb den Antrag mit „J.F. Geraats, Mariahoeve.
In den 1930er Jahren war die Arbeitslosigkeit hoch und viele hatten es schwer, über die Runden zu kommen. Auch Sjang Geraats geriet in ernsthafte Schwierigkeiten und ging bankrott. Kurz darauf sahen die Bewohner der Broekstraat, wie die Familie in Tränen aufgelöst geht. Das Pferd zieht einen Karren, der mit den mageren Besitztümern beladen ist, die sie behalten durften. Sie verloren alles, was sie sich mit harter Arbeit aufgebaut hatten.

Mariahoef 1


Nach der Insolvenz ging der Bauernhof in den Besitz einiger Familienmitglieder von Sjang Geraats über, mehrere Familien lebten als Pächter auf dem Hof. Teun de Schillerboer war ein markanter Pächter, der dort Mitte der 1970er Jahre lebte.

Das Anwesen wurde schließlich 1983 von Theo Aan de Brugh und seiner Frau Marleen Achten erworben. Sie haben das Anwesen wunderschön renoviert und umgebaut. Sie bewirtschaften hier immer noch den Bauernhof, haben aber ein gemütliches rustikales Restaurant mit Catering hinzugefügt.

Mehr Informationen unter: www.mariahoef.nl

Dieser Text ist basiert auf Recherchen von Wim van Diepen aus dem Jahr 2019.

Wunderbare Geschichte von Joop Hullen, der auf Mariahoef untergetaucht ist:

Joop Hullen (geboren in Zwolle) versteckte sich in den letzten beiden Kriegsjahren bei der Familie Geraats auf der Mariahoeve. Joop erfuhr von seinem Bruder aus dem Kloster Steyl, der Kontakte zum Widerstand hatte, dass er sich seiner Einberufung zum Arbeitsdienst in Deutschland entziehen könne.
Hullen: „Im Juli 1943 bin ich auf dem Mariahoef untergetaucht. Zunächst lief alles ziemlich glatt. Wir waren zu viert hier. Hin und wieder ging jemand weg und hin und wieder kam jemand herein. Aber auch Deutsche wurden auf dem Mariahoef einquartiert. Dann mussten wir gehen.“ Hullen und seine Untergetauchten verstecken sich in selbstgebauten Bunkern unter der Erde. „Aber zwei meiner Kameraden bekamen Diphtherie und mussten gehen. Dann saßen wir beide da. Es war furchtbar schwer, besonders als die Deutschen begannen, Stellungen in der Gegend aufzubauen. Herr Geraats hatte uns eine Petroleumheizung geschenkt, die wir mit Benzin befeuerten. Aber das Ding ist explodiert. Die Deutschen sahen uns, als wir über dem Boden aufstiegen. Dank eines deutschen Soldaten, Karl Meyer, haben wir überlebt. Er kam, um nachzusehen, und sagte, es sei alles in Ordnung. So konnten wir uns wenig später wieder verstecken, weil er seinen Kameraden nichts gesagt hat.” Joop Hullens überlebte den Krieg und kehrte dann nach Zwolle zurück.

Quelle; Belfeld in den Kriegsjahren, Autor Nico Fassotte.

Mariahoef 2

Mariahoef 6

Venlo Mien Hert