Nieuws

Verkenning Meelderbroek

25 maart 2022

Begin 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader Nieuwe energie vastgesteld. Hierin staan de plannen van de gemeente voor het opwekken van zonne- en windenergie. Er worden voorlopig geen nieuwe middelgrote of grootschalige plannen hiervoor in behandeling genomen. Wel zullen twee gebieden binnen de gemeente worden verkend. Een van deze gebieden is het Belfeldse Meelderbroek.

Gekeken wordt wat mogelijke ontwikkelkansen zijn voor dit gebied. Er wordt niet alleen gekeken naar de klimaatdoelstellingen, maar juist ook hoe de verschillende economische, maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen elkaar kunnen versterken.

Onderdeel van de gebiedsverkenning zijn gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties met een belang in het gebied. Samen met deze partijen wil de gemeente kijken welke kansen en opgaven er zijn. Welke zorgen en behoeften zijn er? Denk hierbij aan de opwekking van duurzame energie, natuurontwikkeling en kansen voor het bedrijfsleven.

Deze gesprekken worden in het tweede kwartaal van dit jaar gevoerd. De resultaten worden daarna gepresenteerd. Neem voor vragen over de gebiedsverkenning contact op met Stan Belgers, Beleidsondersteuner Duurzaamheid, via s.belgers@venlo.nl.