Nieuws

Uitnodiging informatieavond Stop verdozing Belfeld

7 mei 2024

De Werkgroep “Stop verdozing Belfeld” nodig de inwoners van Belfeld en omgeving uit voor een informatieavond . In onderstaande brief licht de werkgroep e.e.a. toe:

Belfeld, 5 Mei 2024

Beste medebewoners van Belfeld en omgeving,

We willen jullie graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen over de verdozing op het Witveld. Dat willen we deels al doen middels deze brief, maar tegelijkertijd nodigen wij jullie ook uit om een informatieavond bij te wonen, waarop we meer op de details in willen gaan en tegelijkertijd ook met jullie in gesprek willen komen. Meer informatie daarover is te vinden onderaan deze brief.

Zoals waarschijnlijk wel bekend bij de meesten van jullie heeft de gemeente Venlo haar plannen, om Next Level een vergunning te verlenen voor het bouwen van een megaloods op het voormalige terrein van Egidius Janssen, doorgezet en de conceptvergunning is op 17 januari 2024 openbaar gemaakt.

Bezorgde burgers, die een distributieloods niet zagen zitten, hadden vervolgens zes weken de tijd om zienswijzen bij de gemeente Venlo in te dienen.

Ook de werkgroep “Stop verdozing Belfeld” besteedde heel wat vrije uren aan het doorlezen en bestuderen van de 1068 pagina’s tellende ruimtelijke onderbouwing en de talloze, bij de aanvraag behorende stukken.

Deze inspanningen brachten een behoorlijk aantal punten, naar ons inzicht onzorgvuldigheden, aan het licht, die in meerdere zienswijzen zijn verwerkt en ingediend bij de gemeente vóór het aflopen van de zes weken termijn.

Een aantal belangrijke, grote punten willen wij alvast met jullie delen:

 • De bodem van het betreffende terrein is lokaal ernstig verontreinigd met het (bij inademing) kankerverwekkende nikkel. Deze grond had al uiterlijk 2014 gesaneerd moeten worden, maar hier is door de gemeente niet op gehandhaafd.  Conclusies zijn getrokken dat een spoedsanering nu niet noodzakelijk is. Onlangs heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg hier al een handhavingsverzoek voor ingediend.
 • Egidius Janssen zou (in plaats van een productiebedrijf) een distributiebedrijf zijn geweest. Alle berekeningen m.b.t. de toename in het aantal verkeersbewegingen worden vanuit deze foutieve aanname gedaan en zijn daarom niet correct.
 • Ook de hieruit volgende NOx (stikstofoxide) berekeningen, evenals de voorspelde fijnstof hoeveelheden, zijn hiermee onjuist. 
 • Ook aannames m.b.t. de impact op de verkeersveiligheid zijn hierdoor niet correct.
 • De richtlijnen die verbonden zijn aan de beoogde milieucategorie kunnen niet gevolgd worden op basis van de bestaande plannen.
 • Het voorgestelde plan is in strijd met verschillende beleidsuitgangspunten, en ook specifiek met de huidige en nieuwe visies voor Venlo.
 • Er zijn forse overtredingen gemaakt m.b.t. de Wet Natuurbescherming.
 • Er zijn zorgen over het behoud van de archeologische vindplaats.

Deze punten zijn slechts een deel van het totaal aantal punten, waarop wij zienswijzen hebben ingediend.

We willen jullie graag uitnodigen op 28 mei 2024 voor een informatieavond in de Hamar te Belfeld. We starten om 19:00u en willen uiterlijk om 21:00u afronden. De agenda van de avond is als volgt:

 1. Ontvangst
 2. Korte presentatie vanuit de werkgroep
 3. Korte toelichting van de (bij ons bekende) ingediende zienswijzen
 4. Gelegenheid tot het stellen van vragen en het gezamenlijk bespreken van de situatie.
 5. Samen nadenken over de toekomst, welke stappen kunnen en willen we nemen.

Eenieder die graag:

 • meer informatie wil over wat wij gevonden hebben in de concept vergunningsaanvraag, en/of
 • graag wil meedenken, ideeën heeft rondom de huidige situatie en de toekomst, en/of
 • actief wil gaan bijdragen aan mogelijke vervolgstappen die wij als werkgroep willen gaan zetten,

is van harte welkom!

In verband met de organisatie is het fijn als u zich van te voren aanmeldt, bij voorkeur uiterlijk op 23 mei. Dit kan door een mailtje te sturen naar het email adres: stopverdozingbelfeld@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep “Stop verdozing Belfeld”