Nieuws

Strategisch investeringsfonds een “Mogelijk-maker”?

14 oktober 2023

Werkgroep “Stop verdozing Belfeld” is afgelopen tijd druk in de weer geweest de petitie tegen de komst van de mega distributiehal op het Witveld terrein onder de aandacht te brengen. Naast een stuk in de Dorpskrant en publicaties op sociale media heeft de werkgroep bij de Jumbo gestaan om met het publiek in gesprek te gaan over steun voor en hun mening over de petitie. Ook is de petitie huis aan huis verspreid in de wijken die grenzen aan het Witveld. Dit heeft ertoe geleid dat de petitie op dit moment ruim 850 keer digitaal is ondertekend en 400 keer op papier. In totaal hebben dus ruim 1250 mensen de petitie ondertekend.

Het doel van de werkgroep, een andere invulling voor het betreffende terrein, past ook nog eens perfect in de strategische visie van de gemeente Venlo. Met een strategisch investeringsfonds wil Venlo namelijk lange termijn ontwikkelingen met structureel maatschappelijk rendement mogelijk maken. Dit betekent dat niet alleen naar economisch rendement wordt gekeken, maar dat leefbaarheid en duurzaamheid in alle besluitvorming wordt meegenomen. Wethouder Frans Schatorjé schrijft hierover letterlijk:

“Bij het vaststellen van de Kadernota heeft de raad ons een heldere opdracht meegegeven. We moeten blijven investeren in de leefbaarheid en bestaanszekerheid. We streven naar een goede balans tussen economie en samenleving. Het strategisch investeringsfonds is een fonds voor de toekomst van Venlo, een ‘mogelijk-maker’. Het biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om de kansen die voorbijkomen te verzilveren.”

Als er ooit een kans komt om van het Witveld terrein iets moois te maken voor Belfeld is dat NU. Op dit moment ligt het terrein braak. Binnenkort moet het college beslissen wat het toekomstig gebruik van deze locatie is voor een periode van tenminste 30 tot 50 jaar. Voegt het college de daad bij het woord en kiest het voor leefbaarheid voor de mensen in Belfeld? Of prevaleert weer het economisch gewin en verrijst er een enorme distributiehal op deze prachtige locatie aan de Maas?

Zoals de wethouder al schrijft is het investeringsfonds een ‘mogelijk-maker’. Kansen kunnen worden verzilverd. Dat betekent voor Belfeldenaren wonen in het groen, een aansluiting op het spoor, een park, een verbinding met de Maas en de stuw. Kortom een boost voor de leefbaarheid. Durft het college een besluit te nemen dat afwijkt van het gebaande pad, maar in lijn is met de nieuwe visie (geen mega loodsen meer op lokale industrieterreinen)?

Venlo-Noord krijgt een prachtige woonwijk met een jachthaven op en rond het terrein van het voormalig Océ hoofdkantoor, ook een industrieterrein. Het Witveld terrein kan een soortgelijke strategische aankoop van de gemeente worden, waardoor heel veel wensen van Belfeldenaren over hun dorp in vervulling kunnen gaan.

Heb je de petitie nog niet ondertekend en steun je deze wel? Teken de petitie dan vandaag nog! Brede steun voor deze petitie vergemakkelijkt een collegebesluit voor meer leefbaarheid in Belfeld.

In dit artikel een greep uit de opmerkingen die ondertekenaars van de petitie hebben gemaakt. De meest voorkomende redenen voor mensen om de petitie te ondertekenen zijn verkeersoverlast en veiligheid, het woningtekort, het verpesten van het aanzicht van het dorp en de komst van nog meer arbeidsmigranten en de huisvestingsproblematiek die dat met zich meebrengt.

Wij nu al een trillende verwarming aan de muur op de slaapkamer hebben als Arriva voorbij dendert laat staan als er straks ook nog meer vrachtwagens komen laden en lossen! Wij houden van Belfeld en laat groen wat groen is en anders bouw huisjes voor onze nakomelingen i.p.v. fabrieken en distributiehallen. Die horen niet in ons dorpje.

Het is tijd om ons SAMEN sterk te maken voor vergroening i.p.v. verdozing. Belfeld is ingesloten enerzijds door de A73 en anderzijds de rijksweg. Steeds meer groen verdwijnt en maakt plaats voor industrie. Economische belangen gaan voor belangrijke aspecten als vergroten van de leefbaarheid, meer aandacht voor vergroening, stimulatie van de biodiversiteit……… wat schiet Belfeld en haar inwoners nu op met deze voorgenomen plannen?

Een dergelijke megahal past totaal niet in een klein dorp als Belfeld. Door de vrachtwagens die straks af en aan zullen rijden, ontstaan er onveilige verkeerssituaties. Ook verwacht ik nog meer geluidsoverlast, meer luchtverontreiniging en de enorme hoeveelheid verhard oppervlak zal zorgen voor hittestress en problemen met regenwaterafvoer. Op deze locatie zou heel mooi een park met een aantal woningen gerealiseerd kunnen worden en daarnaast kunnen hier nog heel veel wensen uit de Belfeldse ambitieboeken vervuld worden zoals een treinstation, een tweede spooronderdoorgang, picknickplaatsen en een vijver.

Verdozing van het landschap maakt de entree er niet fraaier op. Juist nu de oude fabriek gesloopt is ligt er een kans voor een mooie waardevolle invulling met oog voor het dorp en haar entree. Het zoveelste logistiek magazijn is een nieuwe puist en doet ook niks aan de economische positie. De meeste werknemers moeten worden  ‘ingevlogen’.

Deze locatie biedt de unieke kans op termijn een verbinding tussen dorp, spoor (station?) en Maas te maken. Als deze ontwikkeling doorgang vindt is deze kans voor heel lange tijd voorbij. Het is sowieso de vraag of de gemeente nog behoefte heeft aan deze grote loodsen die veel ruimte kosten maar relatief weinig werkplekken opleveren. Als we deze logistieke giganten nog willen dan horen deze grote loodsen op de Tradeports.

Deze mega logistieke hal is een onomkeerbare aantasting van ons dorpskarakter. Een ruimte verslindende lelijke hal op een prachtige locatie als entree van ons dorp. Kostbare ruimte, want Belfeld zit knel. Vanuit de Belfeld Ambitie Boeken zijn de top 4 wensen; 1. Station 2. Groen park 3. Woningbouw en 4. Meer verbinding met de Maas. Allemaal prachtige ambities die op het Witveld prachtig tot hun recht zouden kunnen komen. Dit zijn, samen met een tweede onderdoorgang onder het spoor, wensen die al sinds de herindeling met Gemeente Venlo nog steeds ‘op de plank’ liggen. Als het gaat om ‘Leefbaarheid’ versus ‘Economie’ trekt leefbaarheid aan het kortste eind. Tijd dat Belfeld niet alleen de ‘lasten’ toegeschoven krijgt, maar eens mag gaan profiteren van de ‘lusten’.

Ik onderteken de petitie omdat de invulling van het terrein beter geschikt is voor woningbouw, groengebied en de dorpskern kan ontsluiten. Daarmee wordt de oude doorgang onder het spoor veiliger gemaakt.

Dit gedrocht past totaal niet binnen het landschap. De infrastructuur is er niet op berekend. De andere hal staat ook nog grotendeels leeg dus wat heeft dit gebouw voor toegevoegde waarde?

Ik tegen een nóg grotere en nóg hogere bedrijfshal ben. Door de verdergaande industrialisering worden de kernmerken en cultuur van de kleine kern die Belfeld (nog) is vermorzeld. Los daarvan staat deze beoogde industrie ver van het inmiddels geaccepteerde algemene besef (nationaal en regionaal) dat duurzaamheid en leefbaarheid prevaleren boven verkeersbewegingen, consumptie en vervuiling.

Ik vind dat Belfeld leefbaar moet blijven. Er is in verhouding al een groot industriegebied in Belfeld. Tussen het bos en het dorp is de autobaan gekomen. Daar hebben we al veel geluid van. Nu wordt er tussen de maas en het dorp ook nog een hindernis opgeworpen. De trein zal daardoor ook meer geluidsoverlast gaan veroorzaken. Het zou fantastisch zijn als er woningbouw en plaats voor recreatie voor in de plaats zou komen. Belfeld is zeer verbonden met de maas, ook door de Stuw. Dat is uniek en het kan een fantastische woonplek worden, in plaats van een vergeten stukje Venlo.

Ik onderteken omdat m’n dochter naar school moet fietsen langs de drukke rotonde waar nu al veel ongelukken gebeuren. Veel vrachtverkeer en kinderen is vragen om ongelukken!

Het 3 km smalle stukje land tussen de Maas en de Duitse grens is intussen overvol gebouwd. Dit voelt benauwend. Zodra je op andere plekken in Nederland komt, voel en zie je de ruimte. Het zou ongehoord zijn zo’n megagebouw in Belfeld neer te zetten. Er is vast een veel betere plek waar dit gebouw kan staan. Door een mega bedrijf wordt het aanzicht vanuit de Maas compleet geruïneerd.

Belfeld ligt ingesloten tussen de Maas en de Duitse grens. Daartussen hebben we zelfs nog stroken die ons dorp nog nauwer maken, dan bedoel ik de Rijksweg en het spoor aan de westkant en de A73 aan de Oostkant. Dit gebied is uitermate geschikt om de inwoners Belfeld een extra verbinding met de Maas te geven, waardoor de leefbaarheid toeneemt. Een mega-distributiehal op deze locatie is een gruwel voor alle inwoners. Denk aan de geluidsoverlast door treinverkeer door weerkaatsing, verkeersveiligheid, problematiek rondom huisvesting van de arbeidsmigranten die er gaan werken en noem maar op. Het wordt tijd dat niet elke beslissing economisch gedreven is, maar dat leefbaarheid ook een argument is dat wordt meegewogen. Denk aan onze kinderen en kleinkinderen!

Omdat ik starter ben op de woningmarkt, en ik daar liever huizen zie komen dan nog meer industrie. Wij zijn inmiddels al bijna een jaar opzoek naar een betaalbaar huis!

Distributiecentra zijn lelijk en zorgen voor verkeersoverlast. Zeker het wegennet in Belfeld is hier niet geschikt voor. Bovendien kan het argument ‘werkgelegenheid’ in de prullenbak. Er is al een enorme krapte op de arbeidsmarkt waardoor vele vacatures, dus zeker in deze distributiedozen, gevuld dienen te worden met arbeidsmigranten. Hiervoor moeten dan weer (betaalbare) woningen gerealiseerd te worden (waar ook studenten, thuiswonende jongvolwassenen, ouderen, alleenstaanden, statushouders enz, enz, op wachten). Die woningbouw komt al jaren niet van de grond en zal ook in de komende jaren, ondanks torenhoge ambities, niet van de grond komen door alle klimaatdoelstellingen en stikstofproblematiek. Dit is landelijk het geval en geldt ook voor in Belfeld, waar ‘echte Belvendse minse’ (zowel jongeren als ouderen) nauwelijks een kans hebben om in hun eigen dorp te blijven wonen als ze dit willen. Wat betreft ‘verdozing’, in Horst aan de Maas zijn ze er eindelijk ook achter gekomen dat het landschap onherstelbaar lelijker is geworden en nu trekken ze zich de haren uit hun hoofd. In Venlo zal dit hopelijk ook ergens doordringen in de ambtelijke werkkamertjes. De enige partijen die beter worden van deze dozenbouw zijn de beleggers en grondeigenaren. STOP VERDOZING!

De locatie kan veel beter gebruikt kan worden voor woningbouw (prachtlocatie met zicht op Maas). De infrastructuur niet geschikt is (te maken) voor de het (vracht)verkeer dat nodig is voor de aan- en afvoer van en naar ‘de doos’ De behoefte van een dergelijk bouwwerk ontbreekt. Het feit dat er gebouwd mag worden omdat er ooit een vergunning voor industriebouw is verleend, wil nog lang niet zeggen dat er ook behoefte is aan industrie op deze locatie. De weg langs de Maas is de toegangsweg voor toeristen richting Reuver en Venlo, per auto maar zeker ook op de fiets langs de Maas. Een ‘doos’ langs deze weg is niet aantrekkelijk voor toeristen. Een mooie en verzorgde woonwijk met voldoende groen en eventueel een eetgelegenheid met terras of rustplek voor recreanten wel.

Ik voor de leefbaarheid van ons mooie dorp wens dat er een mooi leefgebied ontstaat waar mens en natuur samen gaan. Laten we er samen voor zorgen dat niet alles altijd maar wijkt voor winstbejag. Ruimte, woningen en natuur is wat de mens nodig heeft. Laten we goed omgaan met de schaarse ruimte die we tot onze beschikking hebben. Ik hoop dat er een mooi leefgebied ontstaat waar ik met mijn kinderen, ouders, familie en vrienden van kunnen genieten en plezier van hebben. Beste gemeenteraad, denk in kansen, ondersteun een prachtig initiatief van alle inwoners zodat dit een voorbeeld wordt voor hoe gemeente en inwoners gezamenlijk participeren om onze leefbaarheid te verbeteren, nu en voor de komende generaties.