Nieuws

Stop verdozing Belfeld: TIJD VOOR ZIENSWIJZEN

5 februari 2024

Het nieuwe jaar is voor Belfeld helaas minder goed begonnen als gehoopt. Gemeente Venlo heeft besloten om geen gebruik te maken van de door de werkgroep gevraagde “PAUZEKNOP”, waarbij we de tijd hadden kunnen nemen om in overleg naar alternatieve oplossingen te kijken in het belang van de inwoners van Belfeld. Ondanks de 2600 ondertekeningen van de petitie heeft de gemeente Venlo op 18 januari 2024 de ontwerp-omgevingsvergunning voor het Witveld ter inzage gelegd.

We hebben ook nog een poging gedaan om in gesprek te komen met de eigenaar Next Level van het EJA-terrein. Tot onze spijt had de eigenaar geen enkele behoefte aan een gesprek met de werkgroep.

Wat ons nu nog rest om de bouw tegen te houden is om zowel goede inhoudelijke “zienswijzen” in te dienen, als ook een aanzienlijk aantal.

Een zienswijze is niet anders dan een brief aan het college van B&W waarin je je mening geeft over de ontwerp-omgevingsvergunning. Het is noodzakelijk dat je je bezwaren hierin zo volledig mogelijk omschrijft. Het doel van de zienswijzen is tweeledig: enerzijds het mogelijk voorkomen van de bouw van een nieuwe loods, anderzijds dat als deze er toch gaat komen, dat deze dan wel gerealiseerd wordt met een positieve uitwerking voor Belfeld

De tijd dringt!

In verband met de wettelijke 6 weken termijn, is het noodzakelijk dat alle zienswijzen uiterlijk 27 februari 2024 bij de gemeente zijn ingediend. Hierbij de link naar het ontwerpbesluit met alle documenten die erbij horen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-29884.html

Zelf indienen of samen een zienswijze schrijven?

Iedereen kan een zienswijze zelf indienen. Om dat ook zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we een format gemaakt waarbij een aantal gegevens al is ingevuld en alleen nog de specifieke mening toegevoegd hoeft te worden. We hebben ook een aantal voorbeeldzinnen toegevoegd die je kunt gebruiken. Je kunt je zienswijze per post of per e-mail sturen, of persoonlijk afgeven op het stadskantoor in Venlo.

Voor diegenen die graag af willen stemmen over de in te dienen zienswijze, en/of specifieke ervaring en kennis hebben over een van de mogelijke onderwerpen waar een zienswijze over geschreven kan worden, willen wij vragen om contact met ons op te nemen via het mailadres stopverdozingbelfeld@gmail.com. We nemen dan contact met je op en zullen dan gezamenlijk nadenken over hoe we de betreffende mening zo goed mogelijk onderbouwd kunnen indienen.

Tips voor het schrijven van een zienswijze

 • Probeer de zienswijze kort en bondig te houden. Dit zorgt ervoor dat de boodschap duidelijk overkomt. Een kort en bondige schrijfstijl leest makkelijker en voorkomt bovendien misverstanden.
 • Let goed op wat er precies verandert ten gevolge van de komst van de loods.
 • Probeer zo objectief mogelijk te blijven.
 • Geef duidelijk aan waarom je belang (als inwoner van Belfeld) wordt geschaad.
 • Wijs op goede alternatieven.
 • Zorg ervoor dat het volgende vermeld wordt in de brief:
  • Je naam en adres;
  • De datum;
  • Het voorgenomen plan of besluit waarover je een zienswijze indient;
  • Het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit: 2023-0459;
  • De redenen waarom je een zienswijze indient;
  • Je handtekening (Als je de brief per email stuurt, scan de brief bij voorkeur dan in met de handtekening erop).
 • Post adres gemeente Venlo: Postbus 3434, 5902 RK, VENLO.
 • Email adres gemeente Venlo: info@venlo.nl.
 • Aflever/bezoek adres gemeente Venlo: Hanzeplaats 1, 5912 AT, VENLO.

Mogelijke onderwerpen voor zienswijze

 1. Effecten van het plan op de ruimtelijke invulling
 2. Afwijking in beleid ten opzichte van de visie van provincie, regio en gemeente
 3. Effecten op het milieu (water, lucht, bodem)
 4. Effecten van geluid/trillingen (bedrijfswerkzaamheden, verkeer, trein i.c.m. loods)
 5. Archeologie & cultuurhistorie
 6. Cultuurhistorie
 7. Leidingen en infrastructuur
 8. Ecologie
 9. Verkeer en parkeren
 10. Waterhuishouding
 11. Impact op de economie
 12. Impact op de maatschappij
 13. Procesmatige / procedures die wel/niet gevolgd zijn
 14. Alternatieve plannen t.o.v. huidige plan
 15. Input uit alle opmerkingen bij petities
 16. Veiligheid

Download HIER een voorbeeld zienswijze.

Voorbeeld brief zienswijze:

Van:       [naam]

[Adres]

Aan:       College B&W Gemeente Venlo

Datum:

Betreft: Zienswijze inzake ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure – Witveldweg, Belfeld. Dossiernummer: 2023-0459

Geacht college van B&W,

Als belanghebbende ….

De reden waarom ik deze zienswijze indien is omdat …

Alternatieven die ik voorzie…

[Handtekening]