Nieuws

Projectgroep bedrijventerrein

17 januari 2020

Op 20 december 2019 is de Ontwerp Vergunning Thijssen-Emans door het college van B&W van de gemeente Venlo vrijgegeven. Dat betekent concreet, dat per die datum de termijn van zienswijzen indienen gestart is. De termijn duurt tot en met vrijdag 31 januari 2020. Op donderdag 9 januari j.l. heeft de projectgroep met een aantal buurtbewoners in gemeenschapshuis De Hamar gesproken over de Ontwerp Vergunning en de zevenpuntenlijst. De projectgroep heeft aan de hand van een presentatie, die gebaseerd was op de zevenpuntenlijst, tekst en uitleg gegeven. De aanwezige buurtbewoners hebben intensief en op betrokken wijze meegepraat over zaken, die niet goed zijn dichtgetimmerd in de huidige ontwerptekst. Er is ongerustheid over vage teksten of over eerdere toezeggingen, die niet of amper terug te vinden zijn. Vooral over de handhaving maakt men zich grote zorgen. Iedereen is ervan overtuigd, dat de ontwerptekst op tal van punten moet worden bijgesteld. Van groot belang is, dat zoveel mogelijk buurtbewoners hun zienswijzen vóór 1 februari a.s. opsturen naar de gemeente Venlo. 

Tot 1 februari 2020 kan iedere burger, naar keuze mondeling of schriftelijk, zienswijzen indienen tegen de ontwerpvergunning van Thijssen-Emans. Interesse? Stuur dan een of meerdere zienswijzen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 3434, 5902 RK Venlo. Let op: een zienswijze mag niet per mail ingediend worden.

In uw brief moeten de volgende gegevens staan:

Naam en adres, registratienummer van de ontwerpvergunning (TE 1444066). In de brief moet een gemotiveerde zienswijze staan. De brief moet gedateerd en ondertekend zijn. Liever gebruik maken van een mondelinge zienswijze? Maak dan vóór 1 februari een afspraak met de afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving, telefoonnummer: 14077.