Nieuws

Natuurvriendelijke inrichting monding Aalsbeek

6 april 2019

Op alle 15 oevertrajecten wordt de stenen bestorting tot 1 meter onder de waterlijn verwijderd. Daardoor krijgen natuurlijke processen als afkalving en aanzanding weer de ruimte en ontstaat er gaandeweg een oever met ondiep water en rivierstrandjes. Dat is een aantrekkelijkere leefomgeving voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes (macrofauna) die horen in de Maas.

Aalsbeek
Elke beek is uniek. Per beekmonding is daarom maatwerk nodig. De maatregelen zijn afgestemd met de waterschappen. Bij de Aalsbeek zal de aannemer stenen op de bodem van de monding weghalen. Ook wordt een dode boom als rivierhout in het water neergelegd om een impuls aan het waterleven te geven. Vanzelfsprekend stevig verankerd om wegdrijven te voorkomen. Rivierhout in de vorm van dode bomen en takken is een waardevolle schakel in de voedselketen en hoort van nature thuis in een rivier. Het werkt onder water als een soort koraal waar het al snel krioelt van het leven. De werkzaamheden leveren naar verwachting nauwelijks hinder op voor de omgeving.

Op weg naar 2027
Zorgdragen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat geldt voor alle oppervlaktewateren en dus ook de Maas. De Maas kreeg de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig karakter door het bouwen van stuwen, afsnijden van meanders en met steen vastleggen van de oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met andere partijen langs de gehele rivier ecologische herstelmaatregelen uit. Als onderdeel daarvan werd in de gemeente Venlo eerder al de oevertrajecten Venlo-Velden, Lomm, Eikenweerd en Rode beek heringericht. De KRW-opgave loopt nog door tot en met 2027. Ingenieursbureau Arcadis voert de komende jaren in opdracht van Rijkswaterstaat de planstudie uit voor de resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaard¬vergravingen en diverse beekmondingen. Het werkgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 bij Keizersveer. De maatregelen die uitvoerbaar zijn worden telkens gebundeld in werkpakketten en vervolgens door Rijkswaterstaat op de markt gezet.

Meer weten?
Kijk op www.rws.nl/maasoevers of bel gratis met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.