Nieuws

Informatie over het nieuwe hondenspeelveld

24 februari 2024

Zoals u wellicht weet, zijn wij (Werkgroep Hondenspeelveld Belfeld) al enige tijd bezig met de gewenste ontwikkeling van een hondenspeelveld in Belfeld. De voorgenomen locatie voor het hondenspeelveld bevindt zich aan de Sportlaan (hoek Kromme Hook) waar in de huidige situatie een trapveldje is gevestigd. Dit trapveldje wordt verplaatst naar een andere locatie aan de Sportlaan en het huidige trapveldje zal worden omheind en ingericht ten behoeve van een hondenspeelveld. In de bijlagen bij deze brief zijn enkele sfeerbeelden toegevoegd om een beeld te krijgen van het voorgenomen hondenspeelveld.

Graag willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze plannen om in samenwerking met de gemeente Venlo een omheind hondenspeelveld te gaan realiseren. Op dit moment is de hiervoor vereiste vergunningaanvraag (BOPA) – in het kader van de voorgeschreven wetgeving m.b.t. de geldende planologische regels voor genoemde locatie – ingediend bij de Gemeente Venlo.

Waarom doen wij dit?
In het kader van de vergunningaanvraag dient de omgeving in kennis te worden gesteld van de ontwikkeling. Eerder zijn reeds bijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over de plannen en middels deze brief willen we u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken. De reacties en/of vragen die wij krijgen worden in een verslag opgenomen. We zullen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele reacties en vragen. Het verslag zal aangevuld worden op en onderdeel uitmaken van de reed ingediende vergunningaanvraag (BOPA).

Eenieder wordt de mogelijkheid geboden om te reageren op de plannen. Wij willen u dan ook vragen om binnen 2 weken eventuele opmerkingen en/of vragen op onze plannen. Dit kan via het formulier per brief of per e-mail aan ons kenbaar te maken via ondergetekende.

Wij hopen uiteraard dat we samen komen tot een voor iedereen acceptabele situatie. Eventuele formele reacties c.q. zienswijzen kunt u ten tijde van de terinzagelegging van de vergunningaanvraag indienen bij de gemeente. Het moment van terinzagelegging maakt de gemeente Venlo bekend via de daarvoor bestemde kanalen.

Heeft u vragen?
Als u na deze brief nog vragen en/of zorgen hebt, dan kunt u per post of e-mail contact opnemen met de werkgroep via ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Namens de werkgroep – Hondenspeelveld Belfeld,

F.G.Verhaegh – Voorzitter werkgroep

P/a
Aan het Broek 21
5951 NG Belfeld
frans.verhaegh@kpnmail.nl
hondenspeelveldbelfeld@gmail.com

Reactieformulier in het kader van de informatiebrief Hondenspeelveld Belfeld

U kunt tot uiterlijk 15 maart 2024 een reactie achterlaten op het in de brief genoemde adres via dit formulier. Ook kunt u tot deze datum reageren per e-mail/post.

Naam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum:
Wil je dat wij contact met je opnemen om onze plannen te bespreken? Ja/nee
Opmerkingen / vragen: