Nieuws

Een megaloods of een groen park met woningen?

25 september 2023

Vastgoedontwikkelaar Next Level wil op het voormalige bedrijfsterrein van Egidius ‘Giedje’ Janssen aan de Witveldweg 14 in Belfeld een megadistributiecentrum bouwen en heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Venlo. Het college van B&W moet hierover echter nog een beslissing nemen. Het is dus nog geen gelopen race! Willen de mensen in Belfeld wel (nog) een distributiecentrum? In de Ambitieboeken van Belfeld was na een treinstation de meest genoemde wens een park in Belfeld. Gezien de hoge woningnood zou hier ook een aantal woningen gebouwd kunnen worden. Laat uw mening weten! Stuur uw reactie naar de werkgroep ‘Stop verdozing Belfeld’: stopverdozingbelfeld@gmail.com.

Groen park met woningen in plaats van distributiecentrum

Belfeld is door de jaren heen steeds minder aantrekkelijk geworden om te wonen: er ligt aan diverse zijden overlast gevende industrie binnen de bebouwde kom en immense distributiehallen tegen de dorpskern aan. Met de nieuwe plannen van Next Level wordt hier een nóg grotere megahal aan toegevoegd. Vanaf de Maas gezien wordt daarmee ons dorp letterlijk weggestopt achter een enorme logistieke doos. In de Samenlevingsagenda staat juist dat er grote behoefte is aan het verfraaien van de entrees van Belfeld, als een warm welkom in ons dorp. Een mogelijk zicht op een gevelwand van honderden meters lang en 15 (!) meter hoog, levert nou niet bepaald een bijdrage aan de ruimtelijke beeldkwaliteit van onze dorpskern. Door de directe ligging aan het spoor vormt deze gigantische hal een klankbord voor geluid. Het dorpskarakter en de leefbaarheid in Belfeld worden hiermee nog meer aangetast. In de Ambitieboeken werd, naast een treinhalte, de duidelijke wens voor een groen park uitgesproken en ook de wens voor een tweede verbinding vanuit het dorp naar de Maas. Dit zou allemaal op het terrein van Egidius Janssen gerealiseerd kunnen worden, in combinatie met een aantal woningen. Dat het kan bewijst Maastricht, waar in het stadsdeel Limmel een groot distributiecentrum gepland was, maar waartegen vanuit de buurt veel verzet kwam. Maastricht heeft nu in overleg met de projectontwikkelaar en omwonenden een akkoord bereikt voor de bouw van woningen in plaats van het distributiecentrum.

In het plangebied Witveld zouden heel veel wensen vanuit de Ambitieboeken gerealiseerd kunnen worden, om daarmee Belfeld aantrekkelijk te maken voor jong en oud. Stel je eens voor dat op de plaats van het oude kantoor van Giedje Janssen betaalbare appartementen worden gerealiseerd, met groene gevels in de stijl van het Venlose stadskantoor en uitzicht op de Maas. Met daarnaast vrije bouwkavels, starterswoningen, tiny houses en een gezamenlijk voedselbos of buurtmoestuin. Langs het spoor zou het lang gewenste treinstation kunnen worden gerealiseerd met bv een horecagelegenheid waar mensen kunnen werken en socializen. Om een snelle voet- en fietsverbinding te creëren vanuit de dorpskern, zou er een tweede spooronderdoorgang gerealiseerd kunnen worden. Hiermee wordt ook de wens voor een tweede verbinding naar de Maas en de stuw vervuld. Door het terrein verder in te richten als parklandschap met picknickplaatsen, wandelpaden, een trimbaan, een vijver, een ‘wit speelveld’ etc. kunnen nog meer wensen uit de Ambitieboeken uitkomen. Door het terrein te beplanten met (fruit)bomen en struiken en door bloemenweides aan te leggen, wordt Belfeld ook nog eens groener en de natuur biodiverser.  De Romeinen zagen zo’n 2.000 jaar geleden al in dat dit terrein een unieke woon-, en werklocatie is: archeologische opgravingen hebben namelijk aangetoond dat hier resten van een Romeinse nederzetting waaronder een mogelijk badgebouw liggen, naast sporen die duiden op een Romeinse productie oven voor het maken van dakpannen.

De nadelen van een megadistributiecentrum:

Het distributiecentrum gaat zorgen voor een enorme verkeerstoename

De voormalige fabriekshal van Egidius Janssen lag al geruime tijd leeg. Ten opzichte van die situatie zal de verkeersintensiteit enorm toenemen. Ingenieursbureau TecMap uit Eersel heeft onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting en verkeersbewegingen die de nieuwe distributiehal met zich mee kan brengen. Volgens hun akoestisch rekenmodel, zal er in de periode tussen 7 en 19 uur een verkeerstoename zijn van 251 % (om de 1,5 minuut een zwaar voertuig). In de avondperiode (tussen 19 en 23 uur) is de verkeerstoename bijna 2000 (!) % (gemiddeld in minder dan 3 minuten een zwaar voertuig). In de nachtperiode (23 tot 7 uur) is de toename 282 % (gemiddeld in minder dan 6 minuten een zwaar voertuig). Naast geluidsoverlast van meer zwaar vrachtverkeer, betekent dit ook fors meer luchtverontreiniging in de vorm van uitstoot van stikstofoxides en fijnstof en ook een verhoogd risico voor onze veiligheid: de Belfeldse schooljeugd kruist bijvoorbeeld de af- en aanvoerroutes meerdere malen per dag.

Het distributiecentrum fungeert mogelijk als klankbord voor treinverkeer

In de oude situatie met de fabriekshal van Egidius Janssen was sprake van een pand met een gemiddelde hoogte van 6 tot 8 meter met een totale lengte langs de spoorlijn Venlo-Roermond van circa 270 meter. In de nieuwe situatie is sprake van een bouwhoogte van bijna 15 meter met een lengte van circa 412 meter (!). In de nieuwe situatie is dus sprake van een langere en hogere wand langs het spoor. De gigantische hal komt net zo dicht tegen het spoor aan te liggen. Dit zou kunnen gaan fungeren als klankbord voor treinverkeer richting het dorp.

Het distributiecentrum draagt niet bij aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis

Door de enorme bebouwde en versteende oppervlakte met parkeerplaatsen, zal naast het probleem van de afvoer van water op deze locatie de temperatuur oplopen: op zogenaamde hittestresskaarten is goed te zien dat op plaatsen met veel bebouwing de temperatuur veel hoger ligt dan op plaatsen met veel groen. Daarnaast zou je door op deze locatie een park te realiseren (Giedje had al een dierenpark), iets bij kunnen dragen aan de biodiversiteit.

Arbeidsmigranten in plaats van lokale arbeidskrachten

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de aard van deze nieuwe bedrijfsvestiging, is de verwachting dat hiervoor nauwelijks lokale arbeidskrachten gevonden zullen worden, maar vooral extra internationale werknemers worden aangetrokken. Dit brengt ook weer extra verkeersbewegingen met zich mee, nog los van de vraag waar al deze arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden.

Oproep: help mee om de leefbaarheid van Belfeld te behouden! Belfeld is een strokendorp, doorsneden door de Rijksweg, het spoor en de A73 en ingeklemd tussen de Maas en de Duitse grens. Belfeld heeft geen duidelijk centrum en is de minst groene wijk van Gemeente Venlo. Met een volle bebouwde kom omringd door industrieterreinen en een prachtig buitengebied dat ten prooi valt aan grootschalige glastuinbouw en mogelijk zonneparken. Groen verdwijnt steeds meer en jeugd, horeca en detailhandel trekken weg. Dit tast de leefbaarheid van ons dorp en ons verenigingsleven aan. We moeten waken voor ons dorpskarakter en onze landelijke omgeving. Om voor de toekomst de leefbaarheid in Belfeld te garanderen, hebben we een visie en ruimte zoals het Witveld nodig om onze wensen en ambities een kans te geven. Als de enorme verdozing op deze locatie doorgaat, gaat een unieke kans verloren. Het is nog niet te laat: help mee om hier een groen park met woningen te realiseren en schrijf een mail naar de werkgroep Stop verdozing Belfeld: stopverdozingbelfeld@gmail.com.