Nieuws

B&W wil Belfeld trakteren op nog een megadoos als skyline.

21 december 2023

Dat is de belangrijkste uitkomst van het gesprek op vrijdag 8 december 2023 tussen B&W, de werkgroep “Stop verdozing Belfeld” en de Belfeldse Dorpsraad.

Bijna drie maanden na het versturen van een brief aan het college van B&W en 2600 handtekeningen voor de petitie “Stop verdozing Belfeld” verder, mochten de werkgroep en de Dorpsraad op “audiëntie” komen bij de gemeente Venlo. Aan het, door de werkgroep felbegeerde gesprek, namen twee wethouders, vier ambtenaren, twee leden van de Dorpsraad en vier leden van de werkgroep deel.

WENS

De werkgroep wil graag SAMEN met B&W en de Dorpsraad om tafel zitten om te praten over de toekomst van Belfeld. Het goed uitzoeken van alle mogelijkheden kost tijd en zodoende heeft de werkgroep B&W gevraagd om het “ter inzage leggen van het ontwerpbesluit voor dit terrein” op te schorten. De werkgroep wil veel liever haar energie gebruiken om proactief mee te denken, in plaats van het schrijven van zienswijzen en het starten van juridische procedures.

VRAGEN AAN B&W

Om beter inzicht te krijgen in de beweegredenen van B&W om op deze unieke locatie vlak bij “Mooder Maas” een loods te bouwen, heeft de werkgroep een viertal vragen gesteld en de volgende antwoorden gekregen:

  1. Wat is de meerwaarde van deze loods voor Belfeld?

De meerwaarde voor Venlo is puur economisch. Daarnaast kiest Venlo ervoor om geen nieuwe tradeports te ontwikkelen, maar bestaande verouderde werklocaties te herstructureren. Voor het Witveld heeft Venlo geen intentie om het bestaande bedrijventerrein te transformeren naar een woon- en/of natuurgebied.

  • Wat is de visie rondom de ruimtelijke kwaliteit van het Maasdal binnen de gemeente Venlo?

Hierop werd geen echt antwoord gegeven, maar gevraagd naar de vraag achter deze vraag. Hierop lichtte de werkgroep toe dat in de gehele gemeente Venlo “Mooder Maas” een verbindende rol heeft met de verschillende woonkernen: Arcen en Velden, dicht aan de Maas gelegen, Venlo met zijn prachtige Maaskade, Tegelen met het Maasveld en Steyl met haar rustieke kloosters. Alleen Belfeld dreigt de mogelijkheid van een verbinding met de Maas te verliezen door deze 400 meter lange en 12.5 meter hoge megadoos.

  • Hoe wil de gemeente voorkomen dat met de toename van het vrachtverkeer de verkeersveiligheid van, met name de schoolgaande jeugd, NIET afneemt?

De gemeente geeft aan dat technische gezien de infrastructuur het verkeer aan moet kunnen. Ze geven ook aan dat de verkeerstoename met name moet worden gezocht in verkeer van de werknemers van de logistieke loods en minder in het vrachtverkeer. Tegenvraag van de werkgroep luidde: hoe is dit te rijmen met de 36 geplande laaddocks in de nieuwe loods en de 39 in de onlangs gerealiseerde loods?

  • In hoeverre is de gemeente Venlo actief op zoek om de ambities uit de Dorpsontwikkelplannen (2004, 2011) en de Belfeldse Ambitieboeken (2018) op korte termijn te realiseren in ons dorp?

De gemeente wil zich zeer zeker hiervoor inzetten, maar het Witveld zal niet als locatie in aanmerking komen voor deze ambities.

Daarnaast kregen de werkgroep “Stop verdozing Belfeld” en de Dorpsraad spreektijd om hun visies voor Belfeld te presenteren.

PRESENTATIE WERKGROEP

De werkgroep verduidelijkte dat het voor het welzijn en de gezondheid van mensen heel belangrijk is om in een groene-blauwe omgeving te kunnen leven. Door de komst van de megaloods zal de blauwe horizon vanaf de Rijksweg en Maas, maar ook vanaf de Schoolstraat niet meer zichtbaar zijn. Zo kijken nu al veel bewoners, van straten die grenzen aan de Belfeldse industrieterreinen, tegen wanden van loodsen aan. Kinderen die spelen in het door groen omgeven “Superweike” zijn inmiddels gewend aan het ontbreken van blauwe vergezichten. En op het Belfeldse kerkhof wil menigeen niet meer begraven worden.

PRESENTATIE DORPSRAAD

De voorzitter van de Dorpsraad Belfeld pleit voor een alternatieve invulling van het Witveld: creëren van kansen voor de lokale gemeenschap.

Het dorpskarakter van Belfeld staat onder druk door de komst van een distributiecentrum pal tegen de dorpskern aan. De Dorpsraad Belfeld maakt zich al jaren zorgen over de leefbaarheid in het dorp en de gevoelde wrijving tussen economie en samenleving. Door de komst van dit distributiecentrum, pal tegen de dorpskern aan, vrezen zij een onomkeerbare aantasting van het dorpskarakter. Zij merken een toenemende mate van onvrede vanuit de inwoners. In plaats van een logistieke hal, pleit de raad voor een andere invulling van de prachtige zichtlocatie aan de Maas, het Witveld. Hier kunnen de topwensen van de Belfeld Ambitie Boeken – een stationshalte, park/groen, meer verbinding met de Maas en woningen – gerealiseerd worden.

Het huidige bestemmingsplan staat geen grote distributiehal van deze omvang en hoogte toe. Om deze ontwikkeling toch mogelijk te maken, moet het college van burgemeester en wethouders de regels verruimen door middel van de uitgebreide buitenplanse afwijking. Dit zou echter in strijd zijn met de recent opgestelde gemeentelijke economische visie ‘Van volume naar waarde’, waarin de Gemeente Venlo aangeeft een rem te willen zetten op logistieke bedrijven op lokale industrieterreinen.

Dit biedt mogelijkheden voor Belfeld: als het huidige bestemmingsplan niet wordt verruimd en de gemeente Venlo besluit om de huidige regels te handhaven en de nieuwe visie meteen toe te passen, dan zou dit een unieke kans kunnen zijn voor het dorp. De Dorpsraad Belfeld beseft dat het proces al in een gevorderd stadium is en dat de uitkomst niet vanzelfsprekend zal veranderen. Ook beseffen zij dat dit een politiek moeilijke beslissing is die lef en financiële middelen vereist om Next Level te compenseren.

Om deze reden heeft de Dorpsraad Belfeld een verzoek ingediend bij het college om het strategisch investeringsfonds voor het Witveld in te zetten. Met behulp van dit fonds kan het bestaand bedrijventerrein worden getransformeerd naar een woon- en/of natuurgebied, waardoor kansen gecreëerd worden die Belfeld hard nodig heeft. Het biedt de mogelijkheid om het dorpskarakter te behouden en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wensen van de lokale gemeenschap.

De Dorpsraad Belfeld hoopt dat het college het belang van deze verandering inziet en zich realiseert dat de huidige situatie niet ten goede komt aan de leefbaarheid van het dorp. Zij hopen op steun en medewerking van het gemeentebestuur om het Witveld te transformeren tot een gebied dat de inwoners trots maakt en waar zij zich thuis voelen. De toekomst van Belfeld ligt in de handen van het college en het is aan hen om deze kans te grijpen en het tij te keren.

HOE VERDER

Wethouder Erwin Boom, vertegenwoordiger van B&W, herhaalde nogmaals dat hij eerlijk tegen ons wil zijn en dat de gemeente niet de PAUZE-knop zal gaan indrukken. Nadat de loods is gebouwd, mag de bevolking van Belfeld meedenken over haar toekomst.

De werkgroep gaf aan het zeer jammer te vinden dat de gemeente niet open staat voor een integrale aanpak: de wensen en ambities van de Belfeldenaren uitwerken en de mogelijkheden inclusief het Witveld onderzoeken. Het komt er kortweg op neer dat de zorgen van 2600 petitie-ondertekenaars niet serieus worden genomen. Ook Belfeld (Venlo-Zuid-Zuid) hoort bij Venlo. Is het dan onmogelijk om een bedrijventerrein om te toveren tot een mooie woonwijk met verbinding naar de Maas? Voor Belfeld lijkt dit een niet-te-nemen horde, terwijl voor “de stad” Venlo diep in de buidel wordt getast om een deel van het Canon terrein op te kopen en hier prachtige woningen vlak bij de Maas te bouwen.

BEZOEK OP LOCATIE

Ook verontrustend is het feit dat de beslissingen over de toekomst van Belfeld worden genomen door politici die nog nooit “de plaats van het delict” op het Witveld en de omgeving hebben bekeken.

Zodoende zal op zaterdag 23 december 2023 een wandeling voor alle Venlose politici worden georganiseerd langs de reeds bestaande dozen en het gedeelte nog/weer “maagdelijke” Witveld. We hopen dat veel politici gehoor geven aan deze uitnodiging en ons actief gaan steunen bij het stoppen van de verdozing in Belfeld.

ZIENSWIJZEN EN JURIDISCHE PROCEDURES

Mochten alle pogingen van de werkgroep om B&W de PAUZE-knop te laten indrukken, mislukken dan is de werpgroep genoodzaakt om over te gaan tot het indienen van zienswijzen en het starten van juridische procedures tegen de bouw van deze megaloods. We zullen dan alle hulp van onze medestanders nodig hebben en hopen dat een groot deel van de Belfeldse mensen in actie komt.

INFORMATIE WERKGROEP

Alle verschenen artikelen over de werkgroep zijn terug te lezen op https://belfeld.nu/stopverdozingbelfeld/ of door op de website www.belfeld.nu op verdozing te zoeken.